Általános szerződési feltételek

A BillSoft, mint Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) és az általa üzemeltetett Szolgáltatást igénybe vevő Előfizető között a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket, a Felek alapvető jogait és kötelezettségeit jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák.

1. Szolgáltató

 • BillSoft Technologies Bt. ( HU-8200 Veszprém, Viola utca 2. )
 • Adószám: 27728008-1-19

továbbiakban BillSoft, Szolgáltató

2. ÁSZF tárgya

Szolgáltató biztosítja Előfizető számára a Szolgáltatást előfizetői díj megfizetése ellenében a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint az Előfizetői Szerződés fennállta alatt

3. A szerződés létrejötte: (igénybevétel módja)

 • 3.1 Szerződés az adott szolgáltatásra vonatkozó online megrendelőlap kitöltésével és online megküldésével jönn létre. Tekintettel a jogviszony létrejöttére, mind a díjfizetés, mind a szolgáltatás kikényszeríthető, így a Megrendelő a díjfizetés elmaradásának indokaként nem hivatkozhat arra, hogy a Szolgáltató részéről szolgáltatás nyújtása nem történt.
 • 3.2 Szolgáltató az Ügyfél e-mail címére visszaigazolja a megrendelést, feltüntetve a szerződés létrejöttének dátumát és szerződés főbb elemeit (szolgáltatás tárgya, díja, fizetése, szerződés időtartama)
 • 3.3 A szerződés tartama: A Felek közötti szerződés – kivéve, ha a jelen ÁSZF vagy a felek közötti egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik a megrendelt szolgáltatástól függően negyedéves, féléves vagy éves időtartamra jön létre. Az Előfizetői Szerződést a Felek rendes felmondással nem jogosultak megszüntetni. Bármely fél azonnali hatállyal írásban felmondhatja az Előfizetői Szerződést, amennyiben a másik Fél szándékos vagy súlyos szerződésszegést követ el, illetve minden egyéb esetben, amennyiben a másik Fél a szerződésszegő magatartásával írásbeli felszólítás ellenére nem hagy fel, avagy ismételten elköveti azt. Kétség esetén az ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy szerződés felmondását a Szolgáltatóhoz megküldte.

4. Szolgálgató felelőssége

 • 4.1 Szolgáltató kizárja a felelősségét a Számlázó programban, Céginformációban előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá kizárja minden, a Szolgáltatás szakszerűtlen vagy jogszerűtlen használatából eredő kárért való felelősséget.
 • 4.2 Előfizető felelős minden olyan kárért, amely a jogszerűtlen, a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. Előfizető tudomásul veszi, hogy felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után
 • 4.3 Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, és a szerződéses teljesítést befolyásolja, jelen ÁSZF szempontjából Vis Majornak tekintendő (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk, áramkimaradás, Internet szolgáltatás kimaradása, hivatalos adatszolgáltatás hiánya stb.).
 • 4.4 A Szolgáltató felelőssége kizárólag az Ügyfél felé csak szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott szerződésszegés miatt bekövetkező kárért áll fenn. Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató felelőssége valamennyi szolgáltatása tekintetében az Ügyfél által a tárgyévben fizetett, illetve fizetendő díj mértékéig terjed, tekintettel arra, hogy a felszámított díj mértéke valamennyi Ügyfél vonatkozásában a felelősség korlátozására, illetve kizárására tekintettel kerül megállapításra.
 • 4.5 A szolgáltató az adatbázis,-számlákért és azok tartalmáért valamint az esetleges szoftverben fellelhető hibából (bug) eredő jogszabályellenes működésért felelősséget nem vállal. Az Előfizető köteles az esetleges hibát jelenteni a Szolgáltatás felé és amennyiben az jogellenes működést von maga után abban az esetben a hiba kijavításáig nem használja, mivel a Szolgáltató nem vállal érte felelősséget.

5. Díjfizetés

 • 5.1 A szolgáltatások díjáról az ügyfél árajánlatot kérhet, amely alapján a Szolgáltató a konkrét igény ismeretében árajánlatot ad.
 • 5.2 A Szolgáltatás előfizetői díját, az előfizetői időszakot és a fizetési gyakoriságot a Felek az online megrendelőlap kitöltésével határozzák meg, melyet a szolgáltató az előfizetőt e-mailben is tájékoztatja a megrendelés véglegesítése elött.
 • 5.3 Szolgáltató a fizetési gyakoriságnak megfelelően előre állítja ki a számlát a következő fizetéssel érintett fizetési időszak előfizetői díjáról. Az előfizető a számlában foglalt előfizetői díj teljes összegét köteles a kézhezvételtől számított 8 banki napon belül átutalni Szolgáltató bakszámlájára. Felek megállapodnak, hogy az átutalást az előfizetői díj teljes összegének Szolgáltató számlájára érkezésekor tekintik teljesítettnek
 • 5.4 Fizetési késedelem esetén, amennyiben Előfizető az esedékességet követő 15 napon belül nem egyenlíti ki a számlát a Szolgáltató írásban a következményekre való figyelmeztetéssel felszólítja Előfizetőt a számla teljesítésére. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató felszólítása eredménytelenül tellik el abban az esetben a Szolgáltatás jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére vagy az Előfizetői Szerződés azonnali hatályú felmondására, továbbá jogosult az Előfizetővel szemben felszámolási eljárás megindítására, illetve a követelés peres úton történő érvényesítésére. Előfizető késedelmes fizetés esetén a késedelem idejére, a befizetési határidőt követő naptól a hatályban lévő Ptk. kamatfizetésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni Szolgáltatónak
 • 5.5 Előfizető tudomásul veszi, hogy az Előfizetői díj megfizetésének kötelezettsége attól függetlenül terheli, hogy ténylegesen igénybe vette-e a Szolgáltatást vagy sem.
 • 5.6 Szolgáltató semmilyen szolgáltatás nyújtását nem kezdi meg addig, amíg az Ügyfél az adott szolgáltatás számláját maradéktalanul ki nem egyenlítette.
 • 5.7 Túlfizetés, téves utalás esetén az ügyfél kérelmezheti az összeg visszafizetését vagy értékarányos licensz jóváírását. Visszafizetés esetén a szolgáltató 6 hónapon belül köteles az ügyfél bankszámlaszámára visszautalni az összeget, mely a túlfizetés végett keletkezett.

6. Szerződés módosítása

A felek közötti szerződés módosítható:
 • közös megegyezéssel
 • jogszabály változás esetén a Szolgáltató által egyoldalúan
 • Az Ügyfél köteles az adataiban bekövetkező változást haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban vagy e-mailben bejelenteni. Ennek elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

7. Értesítés

 • 7.1 A Felek között bármiféle közlés, tájékoztatás, kérés, megrendelés stb. csak írásban érvényes és hatályos. Felek írásbeli közlésmódnak tekintik és fogadják el: a postai úton/futárral kézbesített levelet, faxot, elektronikus levelet.
 • 7.2 Az Előfizetői Szerződés módosításával, megszüntetésével kapcsolatos értesítést minden esetben eredeti aláírt példányban kell megküldeni Szolgáltató részére.

8. Fizetési módok

 • Átutalás
 • PayPal
 • Barion - Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

9. Kedvezmény

Szolgáltató bizonyos előre meghirdetett akciók keretében feltételes kedvezményt (pl.: szolgáltatás, előfizetési díj csökkenés) biztosíthat az Előfizető részére. Szolgáltató a feltételes kedvezményt minden esetben az előfizetői díj teljes összegének a Szolgáltató számlájára történő beérkezését követően biztosítja az Előfizető részére

10. Jogviták

Felek az Előfizetői Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre abban az esetben a jelen szerződésből származó jogvitáik elbírálására hatáskörtől függően a Somogy megyei Bíróság kizárólagos illetékességet kötik ki.

11. Árgaranica

A szolgáltató vállalja, hogy a megrendelés napján érvényes nettó csomagdíjat az előfizető részére 5 éven keresztül garantálja.

12. Egyéb rendelkezések

 • 12.2 Jelen ÁSZF 2022.01.13. napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.
 • 12.3 Előfizető hozzájárul nevének referenciaként történő felhasználásához.
 • 12.4 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 12.5 Előfizető a megrendelés véglegesítésével a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja, az Előfizetői Szerződést azok feltételeivel együttesen érvényesnek tekinti.
 • 12.6 Előfizetőnek nem minősülő személy bármely Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja.
 • 12.7 Előfizető tudomásol veszi, valamint elfogadja, hogy minden szolgáltatásról melyet a BillSoft szolgáltat kizárólag elektronikus számla (e-számla) kerül kiállításra, megküldésre (tárhely szolgáltatás, domain szolgáltatás, számlázó / ügyvitei szoftver, ajánlött könyvelői rendszer).